Encyklopedie Teberii

Leksykon ochrony środowiska - Elżbieta Pietrzyk-Sokulska

Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. ndzw. IGSMiE PAN

Zbiór pojęć z zakresu ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych pt. Leksykon ochrony środowiska, jest nową, poszerzoną i zaktualizowaną wersją wydanego w 1993 i 1998 r. Encyklopedycznego słownika sozologicznego (ochrony środowiska). Na owe czasy byty to dzieła pionierskie z tego zakresu, ale po blisko 20 latach pewne pojęcia uległy dezaktualizacji, a w ich miejsce, w wyniku rozwoju nauk, dziedzin gospodarki i postępu technicznego pojawiły się nowe (lub o rozszerzonym znaczeniu).

W przygotowywanej wersji Leksykonu ochrony środowiska, zawierającego około 5000 haseł dokonano weryfikacji starych definicji, wprowadzając nowe, m.in. z zakresu ekonomii, biotechnologii, prawa i nauk pokrewnych. Opisano również polskie i międzynarodowe stowarzyszenia, komisje lub programy działające w obszarze ochrony środowiska. Przy wielu z nich podano odpowiedniki angielskie, francuskie i niemieckie, które są powszechnie stosowane w tych krajach.

Wybierając hasła korzystano z różnych źródeł, w tym publikacji naukowych, obowiązujących przepisów prawnych i norm, dokumentów strategicznych Polski i Unii Europejskiej, stron internetowych organizacji, stowarzyszeń, komisji itp. Dla prezentowanych haseł opracowano własne definicje systematyzując je, gdyż w wyniku powszechnego użycia zatraciły swe pierwotne znaczenie, są niespójne lub wieloznaczne. Sprawia to wiele zamieszania, gdyż poszczególne grupy zawodowe np. prawników, ekonomistów, biologów itp. stosują dla tych samych terminów różne definicje (np. składowisko, hałda, zwałowisko, wysypisko). Stąd konieczność ich uporządkowania i prawidłowego zdefiniowania, co jest celem leksykonu.

Leksykon ochrony środowiska kierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką ochrony środowiska w różnych obszarach gospodarowania, pracowników administracji państwowej różnych szczebli, a także pracowników naukowych, studentów i uczniów.

Leksykon ochrony środowiska to książka dla każdego, kto pragnie żyć i działać zgodnie z prawami środowiska, gwarantującymi zachowanie w nim równowagi.


Zobacz leksykon...

Encyklopedia Ekonomiki Surowców Mineralnych
redaguje zespół Zakładu Pozyskiwania Surowców Mineralnych pod kierownictwem dr. inż. Jerzego Kickiego, w składzie: dr inż. Jerzy Kicki - redaktor naczelny, mgr inż. Piotr Saługa - redaktor odpowiedzialny, prof. dr hab. inż. Kondrad Wanielista, mgr inż. Krzysztof Stachurski, mgr inż. Artur Dyczko, dr inż. Eugeniusz J. Sobczyk, dr inż. Jacek Jarosz. Encyklopedia Ekonomiki Surowców Mineralnych znajduje się obecnie w trakcie tworzenia. Przewiduje się, iż docelowo znajdzie się w niej kilka tysięcy haseł. Jak dotąd opracowano hasła od A do D.
wejdź...
 Nowe artykuły
DYSKONTOWA STOPA
AZBEST
AKTYWA PIENIĘŻNE
APRECJACJA PIENIĄDZA
 Popularne artykuły
CENTRA ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
AMORTYZACJA
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
AKCJA
Leksykon Górniczy
Leksykon zawiera około 12 000 haseł z dziedzin: górnictwa węglowego, rudnego, solnego, kamiennego, odkrywkowego, wiertnictwa i eksploatacji ropy naftowej, przeróbki mechanicznej kopalin i chemicznej węgla, jak również z geologii, mineralogii, petrografii i koksownictwa. Leksykon przeznaczony jest dla górników o różnym stopniu wykształcenia oraz dla ogółu społeczeństwa zainteresowanego zagadnieniami górnictwa i przeróbki kopalin użytecznych, jak również powinien być pomocą w szkołach, przedsiębiorstwach i urzędach.
wejdź...
 Nowe artykuły
odwiert obserwacyjny
projekt geologiczno-techniczny otworu wiertniczego
stojak przyzrobowy
kwiat kobaltowy
 Popularne artykuły
gęstość nasypowa
obudowa ŁP
ciśnienie piezometryczne
kopalnia głębinowa
MAŁA ENCYKLOPEDIA GÓRNICZA - MAЛA ГIPНИЧA EНЦИКЛОПЕДIЯ
W „Małej Encyklopedii Górniczej” podano wiadomości dotyczące powstania, składu i właściwości oraz metod, sposobów rozpoznania i wstępnej przeróbki stałych, ciekłych i gazowych kopalin użytecznych. Przedstawiono różne aspekty odkrywkowej, podziemnej i podwodnej eksploatacji złóż, mechanizacji robót górniczych, (...) ratownictwa górniczego, BHP.

Koncepcja „Małej Encyklopedii Górniczej” uwzględnia współczesne tendencje w zakresie integracji różnych dyscyplin naukowych, tu: górnictwa z ekologią, ekonomią, automatyzacją i innymi dziedzinami nauki. Terminy z innych niż górnictwo dyscyplin (fizyki, chemii, cybernetyki, ekonomii) stanowią blisko 5% objętości pracy.

Praca składa się z trzech części:
  • Tom I (litery od „A” do „K”, wg ukraińskiego alfabetu – przyp. red.) obejmuje 6400 haseł,
  • Tom II (litery od „Л” do „Я”) – 7500 pozycji,
  • Tom III stanowi część opisową i zawiera m. in. informacje na temat zagłębii górniczych, powstawania złóż kopalin, opisy krajów, kontynentów, oceanów a także na temat przedsiębiorstw górniczych i jednostek naukowo-badawczych. (...)
czytaj więcej o encyklopedii...
MAŁY LEKSYKON GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO
Mały leksykon górnictwa odkrywkowego autorstwa dr inż. Wojciecha Glapy i mgr inż. Jana Izydora Korzeniowskiego jest opracowaniem niezwykle potrzebnym i cennym. Bez przesady można je uznać za dzieło pionierskie w polskim górnictwie odkrywkowym. Po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie górniczym pojawia się tak szeroki zbiór terminów i pojęć dotyczących górnictwa odkrywkowego, które to górnictwo wysunęło się na pierwsze miejsce pod względem wydobycia surowców mineralnych w polskim przemyśle wydobywczym i wykazuje dalsze tendencje rozwojowe. Oddany do rąk Czytelników Mały leksykon górnictwa odkrywkowego zawiera zbiór podstawowych i najpotrzebniejszych haseł, które zostały zdefiniowane lub sformułowane z uwzględnieniem aktualnego stanu nauki i praktyki górniczej, a także z odwołaniem się do obowiązujących norm i przepisów prawa. Niektóre z haseł Leksykonu obok zdefiniowania zilustrowane zostały dodatkowo rysunkami, co podnosi ich czytelność i usuwa ewentualne wątpliwości interpretacyjne.
czytaj więcej o encyklopedii...
wejdź...
 Nowe artykuły
postęp urabiania
strefa niebezpieczna maszyny
strop złoża
bursztyn
 Popularne artykuły
punkt piaskowy
urabianie skał
skała
jamistość
Słownik Sozologiczny
Baza haseł opracowana na podstawie Encyklopedycznego słownika sozologicznego (Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Dziewańskiego). Elektroniczna wersja II rozszerzonego wydania cieszącego się dużym zainteresowaniem Encyklopedycznego słownika sozologicznego Ponad 2500 haseł z dziedziny sozologii, czyli nauki o ochronie środowiska przyrodniczego, łączącej w sobie wartości humanistyczne z praktyką techniczną. To słownik dla każdego, kto pragnie żyć i działać nie przeciw przyrodzie, lecz zgodnie z jej prawami. Słownik wydany został przez CPPGSMiE PAN, Kraków 1992
czytaj więcej o encyklopedii...
wejdź...
 Nowe artykuły
Afinacja
Acid News
Agrocenoza
ABRAZYJNOŚĆ
 Popularne artykuły
ABRAZYJNOŚĆ
Agregaty glebowe
A
ADULAR
engine&design: fastwork & navigator
Copyright by Teberia